Skip to content Skip to footer

Aleksandras Merkelis, bibliografija

Aleksandras Merkelis – žymus literatūros istorikas, publicistas, bibliografas.
Svarbiausi jo darbai: monografijos Juozas Tumas Vaižgantas, Didysis varpininkas Vincas Kudirka, Antanas Smetona – reikšminga lietuvių kultūros palikimo dalis.
Julius Būtėnas savo prisiminimuose rašė, kad Aleksandras Merkelis buvo darbštus literatas, publicistas. Pasireiškė kaip gabus, kruopštus istoriografas, daug nusipelnęs prieškaryje ilgą laiką valdžioje buvusiai tautininkų partijai.
A. Merkelis daug rašė kultūros temomis. Pasitraukęs į Vakarus eilę metų bendradarbiavo išeivių spaudoje.
Bibliografijos rodyklėje suregistruoti Aleksandro Merkelio svarbiausi darbai, straipsniai spaudoje, pateikiama literatūra apie jo gyvenimą ir kūrybą. Rodyklės pradžioje skaitytojams pateikiama trumpa A. Merkelio gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Ruošiant darbą, naudotasi leidiniais: J. Būtėnas. Lietuvos žurnalistai. (V., 1991), Tauta ir mes (Šiauliai, 1990), A. Merkelis Juozas Tumas Vaižgantas.
(1989), bibliografine rodykle Užmiršti vardai, parengta Šiaulių rajono viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje, JAV lietuviai (T. 1 ,V., 1998), Lietuvių literatūros enciklopedija (V. ,2001).

TRUMPA ALEKSANDRO MERKELIO GYVENIMO IR KŪRYBOS APŽVALGA
Kultūra-tautos laisvės raktas.
A.Merkelis
Gimė 1907 I 24 Mikaičiuose (Šiaulių r.). 1925 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1925–32 LU/VDU studijavo lietuvių bei rusų literatūras ir pedagogiką. 1924 su kitais įsteigė studentų žemaičių korporaciją Samogitia. 1927–31 mokytojavo Kauno Aušros berniukų gimnazijoje, dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje. Aktyviai dalyvavo tautininkų, jaunalietuvių veikloje. Nuo 1924 bendradarbiavo periodinėje spaudoje, rašė daugiausia kultūros temomis, dirbo žurnalisto darbą. Redagavo dienraščio Ateitis kultūros skyrių, buvo spaudos bendrovės Pažanga sekretorius, Jaunalietuvių vadovo redaktorius, dirbo Eltos vidaus informacijos skyriuje, dienraščio Lietuvos aidas vyriausiu redaktoriumi. 1938 – 1939 Lietuvos prezidento A.Smetonos asmens sekretorius.
Sudarė L. Giros (1929), vaižgantikos (1931) bibliografijas, išleido studiją apie S. Daukantą ir M. Valančių Du garsingieji žemaičiai (1931 ), knygas Jaunoji Lietuva (1932), Antano Smetonos tautinės ideologijos bruožai (1937), Antanas Smetona – Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas ir vadas (1938).
Svarbiausias A. Merkelio darbas – monografija Juozas Tumas-Vaižgantas (1934), kurioje dokumentinis pagrindas derinamas su beletrizuotu dėstymu, primenančiu paties Vaižganto biografines apybraižas. Dar parašė dramos veikalėlių mėgėjų scenai ir radijui.

I. ALEKSANDRO MERKELIO KŪRYBA
DARBAI
Antanas Smetona: Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. – New York, 1964. – 740p.; Antanas Smetona: jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / – 2-asis leid. – Vilnius: Petro ofsetas: Vyčio paramos fondas, 2017 (Vilnius: Petro ofsetas).
Antanas Smetona – Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas ir
vadas. – Kaunas, 1938.
Antano Smetonos tautinės ideologijos bruožai. – Kaunas, 1937.
Didysis varpininkas Vincas Kudirka. – Chicago, 1989. – 416p.
Du garsingieji žemaičiai (S. Daukantas ir vyskupas M. Valančius). – Kaunas, 1931.
Jaunoji Lietuva, L. T. S. Jaunosios Lietuvos siekimai, idėjos, vadai. – Kaunas, 1932. – 256p.
Juozas Tumas-Vaižgantas. – Kaunas, 1934. – 398p.; Chicago, 1955; Vilnius, 1989.
Vaikų auklėjimo pagrindai. – Kaunas, 1930.
Vydūnas, 80 metų sukakčiai. – Hanau, 1950.
Vydūnas, žmogus ir kūrėjas: [monografija rankraštyje].

II. LITERATŪRA APIE A. MERKELĮ IR JO KŪRYBĄ
BENDRO POBŪDŽIO MEDŽIAGA
Atlantas V. Lietuvių žurnalistų sąjungos istorinė apžvalga: [į lietuvių Žurnalistų sąj. valdybą Vokietijoje išrinktas A. Merkelis (1946 – 1947)] //Žurnalistika. – Kn. 16 (1990), p. 48 – 49; 62–67.
Aničas J. Petras Vileišis: [A. Merkelis – p. 13, 246]. – Vilnius, 1993.
Asmenų archyvai: Liudas Gira: [Korespondencija. Siuntėjai: A. Merkelis] //Asmenų archyvai. – Vilnius, 1989, p. 53–56.
Bibliografinė kronika: [trumpos žinios apie A. Merkelį, jo kūrybą] //Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1987, p. 226.
Bražas V. Aleksandras Merkelis ir Vydūnas //Laikas. – 1995, rugp. 2.
Budzinskas A. Šakyna: [Mikaičiuose gimė A. Merkelis]
// Šiaulių kraštas. – 1991, rugp. 2.
Didžiojo varpininko monografijos sutiktuvės: [recenzija]. –
Rec. Kn.: Didysis varpininkas Vincas Kudirka: Jo asmuo ir gyvento laikotarpio paveikslas A. Merke1is.
Chicago, 1989 // Draugas. – (Chicago) 1990, vas. 10, p. 3.
Eidintas A. Lietuvos Respublikos prezidentai: [min. A. Merkelis]. – Kaunas, 1991, p. 184–191.
Eidintas A. Antanas Smetona: [A. Merkelis min., p. 6–10,
18, 25, 27 ir kt.]. – Vilnius, 1990.
Gerutis A. Dr. Jurgis Šaulys: [min. A. Merkelis] // Varpas. –
1984, Nr. 19, p. 63–81.
Grumadaitė R., Eidintas A. Štrichai paskutinio prezidento
portretui: [min. A. Merkelio monografija apie A. Smetoną] // Tiesa.
–1990, geg. 11.
Kalendoriaus lapeliai: [1907 I 24 (11) Mikaičiuose g. A. Merkelis] // Laikas. – 1992, saus. 4.
Karmalavičius R. Sofija Čiurlionienė – Kymantaitė: [A. Merkelis p. 24,41]. – Vilnius, 1992.
Kelionė į nežinią: [min. A. Merkelis] // Sakalauskas T. Kelionė. – Vilnius, 1991, p. 66–128.
Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės verpetuose: [min A.
Merkelis] // Būtėnas J. Gyvenusi kitiems. – K., 1993, p. 99–105.
Krasnovas A. Žodis trečiajam leidimui: [apie kn. Juozas Tumas
Vaižgantas autorių A. Merkelį, p. 9–10] // Merkelis, Aleksandras.
Juozas Tumas – Vaižgantas. – Vilnius, 1989.
Kučys A. Vincas Kudirka A. Merkelio veikale // Varpas.–
Chicago, 1990, Nr. 25, p. 176–183.
Laurinavičius Č. Pasvarstymai naujųjų laikų Lietuvos
pažinimo klausimu: [min. A. Merkelis] // Lietuvių atgimimo
istorijos studijos. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 271–289.
Laurušas J. Merkelis Aleksandras: [1907 01 24 Mikaičiuose
(Šiaulių r.) – 1994 01 11 Niujorke; literatūros istorikas, publicistas, bibliografas] // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001, p. 323.
Lietuvninkaitė N. Juozo Tumo – Vaižganto biblioteka: [išnašose: Merkelis A. Juozas Tumas – Vaižgantas. – K., 1934] // Knygotyra. – Vilnius, 1990. – T. 16 (33), sąs. 1, p. 49–57.
„Lietuvos aido“ žumalistai: [LA vyr. redaktorius buvo A. Merkelis] //Būtėnas J. Lietuvos žurnalistai. – Vilnius, 1991, p. 126.
Lietuvos Respublikos prezidentai: [A. Merkelis min. p. 32, 86– 87, 94, 105]. – Vilnius, 1997.
Lietuvos socialdemokratija: [min. A. Smetonos biografas A.Merkelis] //Varpas. – 1986, Nr. 21, p. 114–120.
Lūžiai iki sukilimo: [min. A. Merkelio knyga apie A. Smetoną] // Brazaitis J. Vienų vieni. – Vilnius, 1990, p. 26–71.
Merkelis Aleksandras (1907 I 24 Mikaičiuose (Šiaulių aps.) – 1994 I 11 Niujorke; palaidotas Kaune) //JAV lietuviai: Biografijų žinynas. – Vilnius, 1998, p. 662–663.
Merkelis Aleksandras [1907 Mikaičiuose (Šiaulių r.) // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1981. – T. 7, p. 415.
Merkelis Aleksandras [g. 1907 Mikaičiuose (Šiaulių r.), literatas, visuomenės veikėjas] // TLE. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 52.
Merkelis Aleksandras (g.1907 Mikaičių k, Šiaulių aps., žurnalistas, rašytojas) // Lietuvių enciklopedija. – Boston (JAV), 1959. – T. 18, p. 246–247.
Aleksandras Merkelis: [apie išeivijoje gyvenantį rašytoją A. Merkelį vieną ryškesnių Vydūno biografų, 1988 11 05 išrinktą Vydūno Draugijos Garbės nariu] // Ramuva. – 1990, p. 19.
Merkelis A. Didysis varpininkas Vincas Kudirka: (kn. nurod. A. Merkelio veikalų bibliografija, trumpa biografija]. – Vilnius, 1989. – 419 p.
Mirė lietuviškos spaudos veteranas: [A. Merkelis] //
Lietuvos rytas. – 1994, saus. 15.
Mūsų kalendorius: [A. Merkelis] // Gimtinė. – 1992, saus. 1
–31 (Nr.1).