Skip to content Skip to footer


skiriama
EUROPOS PAVELDO DIENOMS
parengė
GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

Rengiant parodą naudoti tekstai ir nuotraukos iš bibliotekos parengtų kraštotyros darbų:
„Ir gatvė turi gyvenimą“ (Ginkūnų gyvenvietės Žeimių gatvės istorija); „Byra žodžiai, jausmai ir darbai“ (Šapnagių kaimo draugijos „Kibirkštėlė“ veiklos kronika 2010–2013 m); „Istorinė Šapnagių vieta – Senkapis“; „Malavėnų kaimo istorija“. Naudotasi surinkta medžiaga iš „Šiaulių rajono Ginkūnų daržininkystės ūkio istorija“, pateikiamos nuotraukos iš Vrublevskių bibliotekos fondo bei asmeninio Ramūno Janulaičio arvhyvo.

Parodos viršelio nuotraukoje – Nikolajus Zubovas ir Ginkūnų dvaras
Paimta iš : https://sa.lt/lankytojams-virtuali-ekskursija-po-grafu-zubovu-gimines-dvarus/

GINKŪNŲ KAIMAS

Ginkūnų pavadinimas yra kilęs iš asmenvardžio – nuo bajorų Ginkąnų pavardės. Ginkūnai iš visų pusių ekonomijos žemėmis apjuosti, pirmoje XVII a. pusėje vadinosi Bojar Monkun, o nuo 1673 m. – Ginkąnais. Pirmoje XVIII a. pusėje kaimas jau vadinosi Ginkūnais. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės surašymo 1790 m. lentelėje Ginkūnų nėra. Tai reiškia, kad kaimas buvo dar gana mažas. XVIII a. pabaigoje paspartėjo prekyba per Liepoją, Rygą. O netoli Šiaulių–Rygos kelio įsikūręs Ginkūnų kaimas dėl patogios geografinės padėties pradėjo sparčiai augti.
Ginkūnų krašto žemė užaugino daug įžymių žmonių – kultūros, mokslo ir meno darbuotojų, palikusių ryškių pėdsakų mūsų tautos istorijoje: grafai Zubovai, Fledžinskai ir kt. Nuo 1890 m. Vladimiras Zubovas ir jo sutuoktinė Sofija Bilevičiūtė-Zubovienė įsikuria Ginkūnuose ir ima ūkininkauti. Pasistatė naujus rūmus, kuriuos, kaip sakė S. Zubovienė, pati suprojektavo. Ėmė steigti mokyklas. Grafas Vladimiras rūmuose turėjo ir slaptą biblioteką, kurioje buvo sukauptos knygos įvairiomis temomis lenkų, rusų ir lietuvių kalbomis. Slaptoji biblioteka veikė iki 1896 m. Nuo 1902 m. ji tapo prieinama visiems. Knygų bibliotekoje buvę apie 2778 egz.
Iširus Sofijos ir Vladimiro santuokai dvarą pradėjo valdyti jų dukra Aleksandra Zubovaitė-Fledžinskienė drauge su savo vyru Jonu Fledžinsku. Jiedu tęsė tėvų pradėtas tradicijas.
Sovietmečiu dvaro gyvenamajame name buvo įkurdinti kultūros namai, Ginkūnų daržininkystės tarybinio ūkio kontora.
Gyvenamasis namas Zubovų palikuonims nebuvo grąžintas. Jiems išmokėtos kompensacijos. Šiuo metu juose veikia „Laisvųjų krikščionių bažnyčia“, „Lietuvos krikščioniškasis fondas“, Vaikų dienos centras, vyksta įvairūs renginiai.

Kairėje Artūro Staponkaus nuotr. iš https://www.skrastas.lt/aktualijos/ginkunu-kryzkele-miestelis-arba-kaimas#lg=1&slide=1

GINKŪNŲ DVARAS

Foto iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus

https://zubovai.lt/misija-priimti-grafiene-ginkunu-dvare/

BUVUSI PIENINĖ GINKŪNUOSE

Nuotraukoje (pastato gale) matosi buvę kultūros namai

Foto A. Pakalniškio, 1965 m.

BUVĘ GINKŪNŲ DVARO RŪMAI

Apie 1896 m. rūmų rūsyje buvo įkurta pirmoji Ginkūnų mokykla

Foto D. Sireikio, 1986 m.

GINKŪNŲ DVARO BUITINĖS PATALPOS

Foto D. Sireikio, 1986 m.

GINKŪNŲ DVARO KUMETYNAS

1976 m. čia buvo perkelta Ginkūnų kaimo biblioteka

Foto Z. Kliknienės. 2000 m.

BUVĘ GINKŪNŲ DVARO RŪMAI

Apie 1973 m. – Ginkūnų daržininkystės tarybinio ūkio administracinis pastatas

Foto Nežinomas

GINKŪNŲ GYVENVIETĖ

Pirmieji individualūs namai

Foto A. Pakalniškio, 1965 m.

GINKŪNŲ GYVENVIETĖ

Pirmieji individualūs namai

Foto A. Pakalniškio, 1965 m.

GINKŪNŲ AŠTUONMETĖ MOKYKLA

Foto D. Sireikio, 1986 m.

VALGYKLA GINKŪNUOSE

Pastatyta apie 1980 m.

Foto D. Sireikio, 1986 m.

ŠAPNAGIŲ KAIMAS

6,5 kilometro į Šiaurės rytus nuo Šiaulių, netoli Ginkūnų gyvenvietės, yra Šapnagiai. Šapnagių kaimas jau minimas 1649 m. Gražus sodžius su dar išlikusiomis senomis sodybomis, medžiais. Jį galima apibūdinti žurnalistės Vitos Morkūnienės žodžiais: „Čia daug erdvės, akys mato toli, labai toli. Arimai driekiasi už horizonto, vyturio giesmė skrenda iki dangaus, pavasarinėje laukų skaidrumoje šoka gervės, o vienišės pelėdos buvusiose sodybose saugo šimtamečius medžius ir laukia sugrįžtančių“ (V. Morkūnienė. Dangaus eiliniai vieversiai, 2011 m., p. 8).
Pro kaimą teka upė Švedė. Ji vingiuoja Šapnagių laukais ir įteka į Kulpę ties Kėbliais.
Šapnagiai buvo gatvinis apie 2 km ilgio kaimas. Žemė – padalinta rėžiais. Kaimas turėjo pradinę mokyklą, nedidelę bibliotekėlę. Energingi sodžiaus šviesuoliai įkūrė švietimo ir kultūros draugiją „Šviesos kibirkštis“. Draugijos siela buvo mokytojas Ramanauskas. Veikė jaunimo ratelis, kuriam vadovavo studentas, kaimo jaunasis poetas Pranas Gegeckas.
Išlikusi Šapnagių istorinė vieta – senkapis ant Švedės upelio kranto, atsiradęs siaučiant marui, vėliau čia buvo laidojami ir šapnagiškiai. Šapnagių senkapis – archeologinis paminklas, saugomas valstybės. Jame rasta VII–XI amžiaus dirbinių, kurie saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Kalnelio viršūnėje pastatytas aukštas ąžuolinis kryžius, kurį sukūrė Alvydas Bitinas iš Sutkūnų kaimo. Kryžių puošia pjaustyti ornamentai ir užrašas – „1936–2010 metai“.

GEGECKIENĖS NAMAS ŠAPNAGIUOSE

Apie 1963 m.

Foto Nežinomas

PETRAIČIO SODYBA ŠAPNAGIUOSE

Apie 1963 m.

Foto Nežinomas

TAUTKAUS SODYBA ŠAPNAGIUOSE

1971 m.

Foto Nežinomas

NAMAS, KURIAME BUVO ĮKURTA KLUBAS-SKAITYKLA

Veikė iki 1950 m.

Foto Nežinomas

NAMAS, KURIAME BUVO ĮKURTA KLUBAS-SKAITYKLA

Veikė iki 1950 m.

Foto Nežinomas

ŠAPNAGIŲ KAIMO BIBLIOTEKA

1951 m. į buvusių ūkininkų Ramanauskų namą buvo perkelta klubas-skaitykla, kuri vėliau pavadinta – Šapnagių kaimo biblioteka

Foto Onos Daukšaitės, 2015 m.

ONOS KASIULIENĖS SODYBA

Foto Onos Daukšaitės, 2015 m.

NAUJASIS KRYŽIUS ANT KALNELIO

Naujojo kryžiaus drožėjas Alvydas Bitinas

Foto nežinomas, 2010 m.

ŠAPNAGIŲ KAIMO ŠVIESUOLIAI
P. GEGECKAS, I. RAMANAUSKAS

Foto perfotografuota J. Jokšo, 1989 m.

MALAVĖNŲ KAIMAS

Malavėnai – kaimas Šiaulių rajono rytinėje dalyje, 5 km į rytus nuo Šiaulių. Po baudžiavos panaikinimo iki 1919 m. Malavėnų gyventojai gyveno rėžiais suskirstytoje žemėje – po 9 sieksnius pagal kaimo ulyčią (gatvę). Šiame gatviniame kaime sodybos kūrėsi abiejose kaimo kelio pusėse.  Po 1919–1923 m. Žemės reformos kaimo žemė buvo išskirstyta į viensėdžius, o 1940 m. buvo išdalinta naujakuriams, buvusiems bežemiams. 1948 m. visų ūkių žemė tapo kolūkine. Po 1963–1964 m. melioracijos visa žemė atiteko Ginkūnų paukštininkystės ūkiui (dabartinei UAB Ginkūnų paukštynui).
Malavėnų kaime buvo senkapis, vadinamas Kučo kalnu, su šimtamete liepa, apaugęs klevais. Apie 1962 m. kalnas sunaikintas – išvežtas smėlis „siauruko“ geležinkelio pylimui, statant Ginkūnų paukštyną. Per kaimą tekėjo upelis vardu Drusbiris. Dabar – melioracijos griovys.
Kaimo darbščiose valstiečių šeimose užaugo nemažai gabių vaikų, išėjusių mokslus ir tapusių garsiais žmonėmis.  Viena iš tokių – ūkininkų Mato ir Agotos Janulaičių šeima, sulaukusi trylikos vaikų. Žymiausi iš jų, paliko didžiulį pėdsaką ne tik Šiaulių kraštui, bet ir visai Lietuvai – Augustinas, Julija, Veronika Janulaičiai. Julija Biliūnienė-Janulaitytė (1880–1978) ir Veronika Alseikienė-Janulaitytė (1883–1971) išgarsėjo kaip vienos pirmųjų lietuvių moterų gydytojų, visuomenės veikėjos.  Jų brolis Augustinas Janulaitis (1878–1950) knygininkas, teisininkas, istorikas, profesorius, publicistas, akademikas. Jis energingai kovojo už lietuviško spausdinto žodžio laisvę spaudos draudimo metais, surinko 124 Malavėnų dainas.

V. JARUŠIENĖS-KANKALIENĖS IR JONO KANKALIO SODYBA

Statyta 1937 m.

Foto S. Bajarsko, 1988 m.

SENA KUČŲ SODYBA

Statyta apie 1900 m.

Foto S. Bajarsko, 1988 m.

JANULAIČIŲ ŠEIMA XX A. PRADŽIOJE

Pirmoje eilėje iš kairės:
Julija (1880–1978),
Veronika (1883–1970);
Antroje eilėje iš kairės:
Kalikstas (1865–1943/4?),
Ona (1863–1943),
motina Agota (1843–1908), kunigas Juozas (1868–1940), kunigas Pranas (1874–1952);
Stovi iš kairės:
Jurgis (1876–1955),
Augustinas (1878–1950),
Petras (1870–1945)

Foto iš Vrublevskių bibliotekos fondų

DANTŲ GYDYTOJA JULIJA JANULAITYTĖ IR RAŠYTOJAS JONAS BILIŪNAS

Po vestuvių Panevėžyje. 1904 m.

Foto iš Vrublevskių bibliotekos fondų

JULIJA MATJOŠAITIENĖ

Apsirengusi tautiniais drabužiais. Tarpukaryje

Foto iš Vrublevskių bibliotekos fondų

AUGUSTINAS JANULAITIS

Savo darbo kambaryje Kaune

Foto iš Ramūno Janulaičio archyvo

VERONIKA ALSEIKIENĖ-JANULAITYTĖ

Foto iš Vrublevskių bibliotekos fondų

VERONIKA ALSIEKIENĖ IR JOS VYRAS DANIELIUS ALSEIKA

Gydytojai, lietuvybės švietėjai Vilniaus krašte

Foto iš Vrublevskių bibliotekos fondų

Komentaras