Skip to content Skip to footer

Pareigybės charakteristika:

Pareigybės pavadinimas – Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausiasis metodininkas.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – A1.

Pareigybės paskirtis – realizuoti strateginiame veiklos plane ir nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius, koordinuoti, kontroliuoti ir analizuoti bibliotekos padalinių darbuotojų bibliotekinę veiklą, rekomenduoti efektyvius darbo metodus.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų metodinio / bibliotekinio darbo bibliotekose, projektinės veiklos patirtį;
 3. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šalies ir Šiaulių rajono kultūros politiką, bibliotekų veiklą ir valdymą;
 4. Savo darbe taikyti komunikacijos, informacijos kaupimo ir informacijos paslaugų teikimo principus, siekiant, kad biblioteka būtų ir išliktų inovatyvi atminties saugojimo institucija;
 5. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, veikloje taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus veiklos gerinimui, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 6. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office, Excel arba analoginiu programiniu paketu.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Dalyvauja bibliotekos strateginio bei metinio veiklos plano rengimo, bibliotekos veiklos analizės procese;
 2. Rengia bendrą bibliotekos tekstinę bei statistinę ataskaitas, atsako už jų savalaikį pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
 3. Vyksta į bibliotekos padalinius, tikrina darbuotojų veiklą, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas veiklos ir darbo formų tobulinimo klausimais;
 4. Atlieka bibliotekoje teikiamų paslaugų kokybės ir kitus mokslinius tyrimus, jų išvadas panaudoja bibliotekinės veiklos gerinimui ir skleidžia informaciją apie gerąją patirtį;
 5. Dalyvauja planuojant ir organizuojant bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, teikia siūlymus bibliotekos administracijai;
 6. Teikia informaciją apie naujus leidinius bibliotekininkystės tema, teisės aktų, susijusių su bibliotekos veiklos organizavimu, pasikeitimus, prižiūri, kad būtų laikomasi juose keliamų reikalavimų;
 7. Koordinuoja bibliotekoje įdiegtą Lietuvos integralios bibliotekų informavimo sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemės veiklą bibliotekos struktūriniuose padaliniuose.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas siųskite el. paštu info@biblioteka.w3.lt iki spalio 26 d. imtinai pavadinimu Vyriausiasis metodininkas arba pristatykite į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką adresu J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.