Skip to content Skip to footer

BORTKEVIČIUS, ANTANAS – RELIGINIŲ RAŠTŲ RENGĖJAS

∗1835 m. Tauragės aps. Eržvilko vls.† 1894 m. liepos 10(22) Joniškėlyje (Pasvalio r.). Kunigas, pamokslininkas, aktyvus draudžiamosios literatūros platintojas.1857-1861 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Vikaravo Žagarėje ir Šiauliuose. 1864—1886 m. — Šakynos klebonas. Bendravo su knygnešiu J. Bieliaku – Bieliniu ir kt. knygnešiais, plačiai skleidė nelegalią lietuvišką spaudą. Sudarė didelį rinkinį savo rašytų pamokslų. Platino „Šiaulėniškį senelį“. Atnaujino Joniškėlio bažnyčią, įtaisė naujus vargonus, apmūrijo šventorių, atnaujino koplyčią.
Bortkevičiaus „Pamokslai apie šv. Sakramentus parašyti kunigo Antano Bortkevičiaus. Kaštais kun. A. J. Kaminsko. Shenandoah, Pa. V. J. Stagaro spaustuvėje, 1901 m. Išspausdinti Amerikoje“. Nemaža dalis A. Bartkevičiaus kūrybos tarpukaryje buvo saugoma Vilniuje Lietuvių mokslo draugijos muziejuje. A. Bortkevičius išvertė Smidto katekizmą. Susirašinėjo su vysk. M. Valančiumi, vysk. A. Baranausku, Justinu Dovydavičiumi, su ištremtais į Sibirą kunigais. Parašė vysk. M. Valančiui skirtą akrostiką „Žemaičių vyskupui“. Jo kūrybą Vaižgantas paskelbė „Tėvynės sarge“.

APIE A. BORTKEVIČIŲ

Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 96.