Skip to content Skip to footer

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

„Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“
„Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
„Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“
Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

„Dėl tarpbibliotekinio abonemento paslaugos teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
„Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“
„Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
„Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
„Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“
„Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“
„Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“
„Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“
„Dėl Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“
„Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai
Nustatytos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams
Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai

„Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje“ (2022 m. lapkričio 15 d. Nr. T-375 sprendimas)

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ (2022 m. lapkričio 15 d. Nr. T-373 sprendimas)
„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro tarybą, Viešosios bibliotekos tarybą ir Kultūros centro tarybą“ (2020 m. sausio 28 d. Nr. T-15 sprendimas)

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymai

Naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešąja biblioteka taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt taisyklės
Naudojimosi LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portalu www.ibiblioteka.lt taisyklės