Skip to content Skip to footer

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

„Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“
„Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
„Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“
Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

„Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“
„Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
„Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
„Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“
„Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“
„Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“
„Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“
„Dėl Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“
„Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai
Nustatytos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams
Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ pakeitimo (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-54), (PDF, 195 KB)
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-274), (PDF, 1 MB)
„Dėl leidimo įregistruoti biudžetinę įstaigą, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų ir struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) sąrašo patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. T-274  sprendimas), (PDF, 131 KB)
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) sąrašas (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-274), (PDF, 70 KB)
„Dėl materialiojo turto perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ (2020 m. liepos 7 d. Nr. T-221  sprendimas), (PDF, 57 KB)
„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro tarybą, Viešosios bibliotekos tarybą ir Kultūros centro tarybą“ (2020 m. sausio 28 d. Nr. T-15 sprendimas), (PDF, 587 KB)
„Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ (2020 m. sausio 28 d. Nr. T-13 sprendimas), (PDF, 450 KB)
„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo“ (2019 m. vasario 12 d. Nr. T-15 sprendimas), (PDF, 198 KB)
„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ (2019 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. T-14), (PDF, 272 KB)
Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-177), (PDF, 139 KB)

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymai

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklės, (PDF, 7 MB)
Naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės, (PDF, 991 KB)
Naudojimosi bibliotekų ir jų skaityklų paslaugomis karantino metu Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (PDF, 117 KB).