Skip to content Skip to footer

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie asmens duomenų apsaugą

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo (informacijos vartotojas, besikreipiantis į biblioteką) turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
  • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

  • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Šiaulių rajono viešajai bibliotekai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis).
  • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
  • Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

  • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
  • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos Duomenų apsaugos pareigūną:

Direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas, tel. +370 39 01 73, el. paštas vadyba@srsvb.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

  • Jeigu asmuo nesutinka su Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. +370 5 271 2804, +370 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYTAUTO VITKAUSKO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TVARKOS APRAŠAS (PDF, 3 MB)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYTAUTO VITKAUSKO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TAISYKLĖS (PDF, 4 MB )

VAIZDO STEBĖJIMO SU GARSO ĮRAŠYMU ĮRANGOS NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYTAUTO VITKAUSKO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TVARKOS APRAŠAS (PDF, 4 MB)

GAIRĖS DARBUOTOJAMS IR DARBDAVIAMS APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ DARBO SANTYKIŲ KONTEKSTE