Skip to content Skip to footer

MOTUZAS, ANTANAS – AVIATORIUS, LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIS, PULKININKAS

∗1899 liepos 24 Kurauskiuose, Šiaulių r.† 1982 rugpjūčio 21 Čikagoje. Aviatorius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. 1919 m. birželio pradžioje įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir buvo išsiųstas į Karo mokyklą, baigęs gavo leitenanto laipsnį. 1920 m. dalyvavo ir pasižymėjo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1924 m. perkeltas į Karo aviacijos Mokomąją eskadrilę. 1925 m. baigė aviacijos karininkų kursus. 1927 m. suteiktas kapitono, o 1932 m. majoro laipsnis. Tarnaudamas kariuomenėje mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete. 1944 m. pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos. 1947–1949 m. vadovavo Vokietijoje veikusioms JAV kariuomenės darbo tarnybos baltiečių kuopoms, tarnavo JAV kariuomenės štabo ryšininku. Išleido knygą „Aerodromai“ (1928).  Emigracijoje rašė į lietuvišką spaudą, „Lietuviškąją enciklopediją“. Apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiumi (1921),  Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Lietuvos karo aviacijos garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1932), Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1934).

APIE A. MOTUZĄ

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. – Vilnius, 1998. – T. 1, p. 709.
Antanas Motuzas [žiūrėta 2018-12-12]. Internetinė prieiga: //http://www.plienosparnai.lt/page.php?666