Skip to content Skip to footer

ŠLIŪPAS, ROKAS – GYDYTOJAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS

 

∗ 1865 birželio 2 Rakandžiuose (Šiaulių r.)†1959 m. gegužės 26 Garliavoje (Kauno r.).Gydytojas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas. . 1874—1884 m. mokėsi Jelgavos gimnazijoje. Čia mokydamasis gaudavo ir platindavo Aušrą ir kt. lietuvišką spaudą. V 1884—1889 Peterburgo universitete studijavo biologijos mokslus. Studijuodamas Peterburge kartu su broliais Beržanskiais, J. Spuduliu ir kt. leido ranka rašytą laikraštėlį ,,Žinių nešėjas“. 1888 m. bendradarbiavo su V. Kudirka, M. Jankumi ,,Varpo“ leidybos srityje. 1889—1893 m. studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete, kurį baigęs dirbo gydytoju Ariogaloje. Čia taip pat rinko tautosaką, platino lietuvišką spaudą, organizavo jos gabenimą. 1900 m. gyveno Aleksote, prie Kauno. Už draudžiamos spaudos platinimą buvo suimtas, kalintas ir ištremtas į Kazanę. 1904 m. grįžo į Kauną. Buvo vienas iš Saulės draugijos steigėjų, Dainos draugijos pirmininkas (1904—1906), pagrindinis jos šelpėjas.  Vienas pirmųjų Lietuvių mokslo draugijos narių ir laikraščio ,,Viltis“ steigėjų. 1914 m., prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui,  vėl mobilizuotas, išsiųstas į Rusijos gilumą, iš kur į Lietuvą sugrįžo 1918 m. Dirbo gydytoju įvairiose vietose, taip pat ir Žemaičių kunigų seminarijoje. Rūpinosi Kauno krašto lietuvių tautiniu judėjimu. 1918 m. Valstybės taryba jį paskyrė Kauno apskrities įgaliotiniu. Iki 1919 m. kovo mėnesio jis Kauno apylinkėse steigė valsčių savivaldybes. 1919 m. pradžioje kartu su bendraminčiais įsteigė Lietuvos ,,Raudonojo Kryžiaus“ draugiją ir iki 1932 m. buvo jos pirmininkas. Rūpinosi Lietuvos elektrifikacija. Vienas iš Lietuvos tarpmiestinės elektros bendrovių sąjungos steigėjų ir vadovybės narių. 1939 m. persikėlė gyventi į Pagirius, šalia Aleksoto. Antrosios bolševikų okupacijos metais paskirtas Garliavos ambulatorijos vedėju, kur dirbo iki 1951.

APIE R. ŠLIŪPĄ

Kaluškevičius, Benjaminas. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864—1904 m. — Vilnius, 2004, p. 473.
Rokas Šliūpas [žiūrėta 2018-12-12]. Internetinė prieiga: // http://www.vle.lt/Straipsnis/Rokas-Sliupas-92664