Skip to content Skip to footer

TAMOŠAITIS, VACLOVAS – TAUTODAILININKAS, MEDŽIO DROŽĖJAS

*Gimė Jungirio kaime, Kelmės rajone. Nuo 1975 m.  gyvena Kuršėnuose. Dirba VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje, sta­liaus pro­fe­si­jos mo­ky­to­ju.  Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų or­ga­ni­zuo­to­je rū­mų 25-mečio šven­tė­je bu­vo įteik­tas Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­lis.
Nuo 1996 me­tų kar­tu su ug­dy­ti­niais da­ly­vau­da­vo tau­to­dai­lės pa­ro­do­se pri­sta­ty­da­mas mo­ki­nių ir sa­vo kū­ry­bi­nius me­džio dar­bus, me­džio dro­žė­jų ple­ne­ruo­se, kū­ry­bi­nė­se sto­vyk­lo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se Šiau­lių, Tel­šių, Kel­mės, Plun­gės ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se ir mies­tuo­se, Vo­kie­ti­jo­je.
Iš­lei­do mo­ko­mą­ją kny­gą „Bal­dų konst­ra­vi­mas“ (2008, bend­raau­to­rė G. Sut­ku­vie­nė), pa­ren­gė me­to­di­nę me­džia­gą „Dvis­luoks­nių du­rų ga­my­ba“, kons­pek­tus: „Me­die­nos ap­dir­bi­mas me­cha­ni­zuo­tu bū­du“, „Miš­ko bal­dų ga­my­ba“, „Me­die­nos ap­dir­bi­mas ran­ki­niu bū­du“. Da­ly­va­vo tarp­tau­ti­niuo­se mai­nų pro­jek­tuo­se Šve­di­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Mal­to­je, va­do­va­vo mo­ki­nių iš Vo­kie­ti­jos pra­kti­nei sta­žuo­tei.
Nuo 1998 me­tų – Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus na­rys, o 2012 me­tais iš­rink­tas Šiau­lių ra­jo­no me­tų tau­to­dai­li­nin­ku, no­mi­na­ci­ja me­džio dro­žė­jui pa­skir­ta už kū­ry­bi­nę, vi­suo­me­ni­nę veik­lą, su­reng­tas pa­ro­das.
Kū­ry­bi­niai dar­bai: prie Šiaulių rajono Kul­tū­ros cent­ro iš par­ke au­gu­sios guo­bos pa­da­ry­ta skulp­tū­ra, skir­ta iš Kur­šė­nų ki­lu­siai re­ži­sie­rei, ak­to­rei Ka­zi­mie­rai Ky­man­tai­tei at­mi­nti, į Kur­šė­nus at­va­žiuo­jan­čius per Ven­tos til­tą žie­di­nė­je san­kry­žo­je me­džio dar­bas, puo­džių sos­ti­nės sim­bo­lis „Ąso­tis“, Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nėje mo­kyk­loje – me­di­nė skulp­tū­ra „Pe­lė­džiu­kas“, Trem­ti­nių kry­žius Kur­šė­nuo­se 1941–1953 me­tų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, se­no­vės Bal­tų die­vų skulp­tū­rų par­ke Nai­siuo­se skulp­tū­ra ,,Pat­rim­pas“. Žy­mios liau­diš­kų se­no­vi­nių ir Že­mai­ti­jos Už­ga­vė­nių kau­kių ko­lek­ci­jos.
Ne kar­tą ap­do­va­no­tas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro, Kur­šė­nų se­niū­no už Kur­šė­nų mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no var­do gar­si­ni­mą ir me­ni­nę kū­ry­bi­nę veik­lą, taip pat ap­do­va­no­tas ki­tų ra­jo­nų me­rų, pa­ro­dų ir ple­ne­rų ren­gė­jų pa­dė­ko­mis.

APIE V. TAMOŠAITĮ

Aktorę ir režisierę primins skulptūra / Algimanto Briko nuotr. – Iliustr.: [Kuršėnuose atidengta tautodailininko Vaclovo Tamošaičio darbo medžio skulptūra, skirta aktorei, režisierei Kazimierai Kymantaitei] // Šiaulių kraštas. – 2009, birž. 1, p. 3.
Metų tautodailininkas – medžio drožėjas Vaclovas Tamošaitis / Algimanto Briko nuotr. – Iliustr. // Krašto žinios. – 2012, gruod. 13, p. 2.
Pagerbtas metų tautodailininkas / Algimanto Briko nuotr. – Iliustr.: [Šiaulių rajono metų tautodailininkas – medžio drožėjas Vaclovas Tamošaitis] // Šiaulių kraštas. – 2012, gruod. 27, p. 10.
Rupšienė, Regina. Vaclovas Tamošaitis apdovanotas medaliu. – Iliustr. // Šiaulių kraštas.– 2017, kovo 28, priedas „Krašto žinios“, p. 10.
Tamošaitis Vaclovas: [tautodailininkas: biografijos] // Kuršėnų krašto žmonės / sudarytojai Vytautas Kirkutis ir Stasys Lipskis]. – Vilnius : Žuvėdra, 2011. – P. 184.