Skip to content Skip to footer

AVIŽONIS, PETRAS – GYDYTOJAS, OFTALMOLOGAS,VISUOMENĖS VEIKĖJAS

∗1875 m. balandžio 17 Pasvalyje † 1939 m. spalio 17 Kaune.  Gydytojas oftalmologas, visuomenės veikėjas.   1888 m. baigė Pasvalio rusų mokyklą, 1894 m. – Mintaujos gimnaziją, 1895 – 1897 m. studijavo Peterburgo universiteto Gamtos fakultete, 1900 m. baigė Dorpato (dabar Tartu) universitetą. 1914 m. Doparto universitete apgynė disertaciją „Lietuvių valstiečių akių ligos ir aklumas Gruzdžių ir Lygumų valsčiuose”. 1890 m. Mintaujos gimnazijoje įsteigė „Kūdikio“ draugiją ir jai vadovavo, 1898–1900 m. buvo Doparto universiteto lietuvių studentų draugijos pirmininkas. Dirbo akių gydytoju Ariogaloje, Žagarėje, Šiauliuose, Kaune. 1915 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę, sužeistas gydėsi Maskvoje. 1917 m. Maskvoje įstojo į Rusijos socialdemokratų darbininkų partiją. 1918 m. grįžo į Šiaulius, dirbo gydytoju. 1918–1919 m. – LKP narys, nuo 1919 m. – LSDP narys.1920 m. atvyko į Kauną ir pradėjo dirbti Karo ligoninės Akių ligų skyriaus vedėju. 1920–1922 m. įsteigė ir vadovavo Aukštųjų kursų Medicinos skyriui, taip pat dėstė paskaitas studentams. 1923 m. įkūrė Lietuvos universiteto Akių kliniką, 1922–1939 m. – jo įsteigtos Vytauto Didžiojo universiteto Akių ligų katedros vedėjas. 1922–1923 m. – Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto dekanas, profesorius (1922 m.), 1924–1925 m. – prorektorius, 1925–1926 m. – rektorius. 1932–1939 m. įsteigė ir vadovavo Lietuvos akių ligų draugijai. Žurnalų „Kultūra“ ir „Naujoji Gadynė“ bendradarbis. Padėjo Jonui Jablonskiui redaguoti brolių Juškų žodyną, sugalvojo daug lietuviškų medicinos terminų. Paliko 134 mokslinius darbus, knygų ir straipsnių, parašytų lietuvių, latvių, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Stambiausias jo veikalas – „Akių ligų vadovas“ (1940 m.). 1932 m. apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu.

APIE P. AVIŽONĮ

■ T L E. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 153.
Gaigalaitė, Aldona. Petras Avižonis [žiūrėta 2019-06-10]. Internetinė prieiga: http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/05__Gaigalaite.pdf
Avižonis Petras [žiūrėta 2019-06-09]. Internetinė prieiga: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=AVI%DEONIS%20PETRAS