Skip to content Skip to footer

BILIŪNAS, JONAS-prozininkas, kritikas, poetas, publicistas

biliūnas
*1879 balandžio 11 (kovo 30) Niūronyse (Anykščių r.) † 1907 gruodžio 8 Zakopanėje (Lenkija, Krokuvos vaivadija), 1953 palaikai perlaidoti Liudiškių piliakalnyje prie Anykščių. Studijavo Tartu, Leipcigo ir Züricho universitetuose. Parašė apysaką „Liūdna pasaka“, apsakymus „Lazda“, „Žvaigždė“, „ Brisiaus galas“ ir kt. , eilėraščių, straipsnius apie Žemaitę, realizmo estetiką, visuomeninio turinio brošiūrų. Lankėsi Kurtuvėnuose (Šiaulių r.) pas Povilą Višinskį. 1904 Kairių bažnytėlėje susituokė su Julija Janulaityte iš  Malavėnų k. (Šiaulių r.).

J. BILIŪNO KŪRYBA

Raštai.-Vilnius: Vaga, 1980-1981. [T.1-3].
Raštai. – Vilnius: Valst. grož. lit. Leidykla, 1954-1955. [T. 1-2].
Rinktiniai raštai. – Gunzenhausen: Unrra, 1946. – 154 p.
Apsakymai. – Kaunas: Šviesa, 1967.- 81 p.
Įvairūs atsakymėliai/J. B-no.-[Tilžė]: Aušra, [1906].-64 p.
Joniukas: [apsakymėlis]. – Kaunas:Valst. grož. lit. leidykla, 1948. – 28 [2] p. : iliustr.
Liūdna pasaka.-Kaunas : XXVII kn. mėgėjų d-ja, 1937 (Kaunas: AB ,,Spindulys“).-71 p.
Liūdna pasaka :[apsakymai].-Vilnius : Vaga, 1973.-279 p. :iliustr.
Рассказы / Йонас Билюнас.-Москва, 1979; 1988.
http://antologija.lt/text/jonas-biliunas-liudna-pasaka/10

APIE J. BILIŪNĄ

Bielinis J. Joną Biliūną prisimenant (1874 04 11-1907 12 08) // Lietuvos aidas. – 2003, bal. 19, p. 7.
Jonas Biliūnas literatūros moksle ir kritikoje : [straipsnių rinkinys]. – Vilnius: Vaga , 1979.-379 p.
Blėda S. Kur tuokėsi Jonas Biliūnas. – Iliustr. // Tiesa. – 1990, gruod. 28.
Danilevičius E. Šlamėkit ąžuolai: [Kurtuvėnuose įamžintas J. Biliūnas].-Vilnius, 1984, p. 31-44.
Isokas G. Šiaulių rajonas: [J. Biliūnas lankėsi Kurtuvėnuose] // Mūsų girios. – 1992, Nr. 6, p. 29.
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 64 – 65.
Lukšienė M. Jono Biliūno kūryba. – Vilnius: Valstyb. grož. lit. leidykla, 1956. – 482 p., [10] iliustr. lap.
Prisimenant rašytoją Joną Biliūną // Varpas. – 1986, Nr. 21, p. 62 -63.
Ruzgas A. 1939 m. iniciatyva pervežti J. Biliūno palaikus // Kultūros barai. – 1989, Nr. 4, p. 46-47.
Šalčiūtė A. Jonas Biliūnas: Gyvenimo ir kūrybos apybraiža. – Kaunas: Šviesa, 1977.-100 p.: iliustr.
Telksnytė M., Račkaitis V. Į aukštą kalną: Biografinė apybraiža apie Joną Biliūną. – Vilnius: Vyturys, 1986.-383 p. : iIliustr.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 150.

http://www.rasyk.lt/rasytojai/jonas-biliunas.html