Skip to content Skip to footer

CINAUSKAS, VYTAUTAS ALEKSANDRAS – poetas

LLK LLP Netektis Raðytojas Cinauskas Mirë raðytojas Vytautas Aleksandras Cinauskas. Vladimiro Gulevièiaus (ELTA) nuotr. 32186 Vilnius, birþelio 8 d. (ELTA). Lietuvos raðytojø sàjunga su giliu liûdesiu praneða, kad 2005 m. birþelio 7 d., sulaukæs 75 metø, staiga mirë raðytojas Vytautas Aleksandras Cinauskas. RB

*1930 06 06 Pandėlyje, Rokiškio r. † 2005 06 07 Vilniuje*. Poetas. Su šeima 1941 m. ištremtas į Altajų, 1947 m. atbėgo į Lietuvą, lankė Obelių gimnaziją, 1948 m. suimtas, išvežtas į Krasnojarsko kraštą. Grįžo 1956 m., dirbo betonuotoju Kauno hidroelektrinės statyboje, nuo 1958 iki 1993 m. — geologinėse ekspedicijose: gręžimo meistru, gręžimo darbų vykdytoju, geologinio gręžimo inžinieriumi. Atkurtos Nepriklausomybės metais Vytautas Cinauskas buvo Lietuvos kultūros fondo tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos etikos komisijos pirmininkas, Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininkas, 1996 m. Seimo narys. Už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.
Vytautas Cinauskas eilėraščius pradėjo rašyti dar pradžios mokykloje, bet skelbti savo kūrybą galėjo tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Jau pirmasis eilėraščių rinkinys ,,Kad būtume šalia“ (1992) pažymėtas Zigmo Gėlės premija. 1995-aisiais Vytautas Cinauskas išleido antrąjį eilėraščių rinkinį ,,Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj…“. 1998 metais išėjo trečias rinkinys ,,Ir atmintis, ir dabartis“. 1996-aisiais priimtas į Lietuvos Rašytojų sąjungą. 2000 metais poezijos rinkiniai ,,Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj“ (1996) bei ,,Ir atmintis, ir dabartis…“ (1998) premijuoti kaip geriausi tremties ir pasipriešinimo tema parašyti kūriniai.

VYTAUTO ALEKSANDRO CINAUSKO KŪRYBA

Kad būtum šalia: eilėraščiai / Vytautas Cinauskas. – Vilnius: Vaga, 1992. – 77, [1] p.
Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj...: eilėraščiai / Vytautas Cinauskas. – Vilnius: Lietuvos aidas, 1995. – 104 p.: iliustr.
Ir atmintis, ir dabartis: [eilėraščiai] / Vytautas Cinauskas. – [Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“], 1998. – 94 [2] p.

APIE VYTAUTO CINAUSKO KŪRYBĄ

Tremtinio Lietuva. — Vilnius,1990, p. 530.
Gėlynas: susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais. — Vilnius: Žuvėdra, 2001, p. 101–106.

Vytautas Aleksandras Cinauskas [žiūrėta 2018-01-12]. Internetinė prieiga: // http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/vytautas-aleksandras-cinauskas/