Skip to content Skip to footer

 Laukinis liūdnumas ir laimė, kalėjimas amžiuos ir pašėlusi valia, gyvenimo padugnė, piktas kerštas ir pasiryžimo šventumo nekaltybė, požemio klaikumos rauda ir begalinis beprotingas džiaugsmas, – visa gyvenimo disonansų aidija, tur būt, ne mano vieno išpažinties verta.

       Ir jeigu aš esu, tai todel, kad žinau kiekviename pakeleivingame broly ir sesery gyvenančią sielą mano.

       Ir jeigu aš būsiu, tai tik todel, kad mūsų niekas nemiršta.

       Todel aš ir einu į gyvenimą mylėdamas žemę, tą žiaurią, rūsčią, drėgną. Todel ir negailestingai suskaitytos mano dienos man yra palaimos žemė. Ir ištremty iki dugno išsemdamas aš maną dalią, laiminu žemės sultis ir amžinai grįžtančią dainą.

     Iš naujeniosios poezijos antologijos „Vainikai“. Kaunas, 1921 m.

       Kalba autentiška 

http://www.tekstai.lt/tekstai/339-sruoga-balys/4554-balys-sruoga-autobiografija-1921

Į LIETUVĄ ŽIEMOJANČIĄ EINU

BALIUI SRUOGAI –125

PARENGĖ KUŽIŲ BIBLIOTEKA

Įkvėpimo žemė : [fotografijų albumas] / Romualdas Rakauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1998 (Kaunas : Spindulys). – 241, [6] p.

GIMTOSIOS SODYBOS KAMPELIS
Baibokų kaimas
Biržų rajonas

Raštai : septyniolika tomų / Balys Sruoga ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Alma littera, 1996-. – 17 t.
Į mėlynus tolius : poezijos rinktinė / Balys Sruoga ; [sudarė Stasė Budrytė ; dailininkas Rimtautas Gibavičius]. – Vilnius : Vaga, 1981. – 333, [1] p.

Eilėraščiai / Balys Sruoga ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 79, [1] p.

Lietuvių lyrikoje B. Sruoga įteisino nepastovią, nuolat besikeičiančią sąmonės tėkmę, iš kurios kilo laki, lengva pustonių, asociacijų, nutylėjimų ir melodingų pakartojimų struktūra, būdinga jaunųjų laikų moderniajai lyrikai.

Kubilius Vytautas, XX amžiaus literatūra, Vilnius, 1996.

Į mėlynus tolius : poezijos rinktinė / Balys Sruoga ; [sudarė Stasė Budrytė ; dailininkas Rimtautas Gibavičius]. – Vilnius : Vaga, 1981. – 333, [1] p.

Apie B. Sruogos poeziją literatūrologas Vytautas Kubilius yra sakęs: „Poezija buvo pirmutinis, toli gražu nepilnas ir netobulas, didžiulio B. Sruogos talento pasireiškimas. Tačiau be šios patirties vargu ar būtų atsiradusi jo dramose skaidraus poetiškumo, lyrinio švelnumo ir graudesio atmosfera, sidabrinis frazės skambumas ir grakštumas, architektonikos melodingumas, ne tiek objektyviu stebėjimu, kiek poetine nuojauta atspėtas žmogaus vidinis grožis. Tai sudaro pačios brandžiausios B. Sruogos kūrybos dalies – dramaturgijos – nepakartojamą savitumą ir vertę.“

Iešmantaitė Agnė, [pratarmė knygoje] Sruoga Balys, Eilėraščiai, Vilnius, 2004.

Giesmė apie Gediminą : gražiajam jaunimėliui / Balys Sruoga ; iliustravo Andrius Seselskas. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2018 ([Klaipėda] : Druka). – 76, [3] p.

Giesmė apie Gediminą / Balys Sruoga ; [sudaryt. A. Samulionis]. – Vilnius : Vyturys, 1993. – 316, [2] p.

Dievų miškas : atsiminimai / Balys Sruoga ; iliustr. Edmundas Žiauberis. – Vilnius : Vaga, 1985. – 252, [1] p.

Balys Sruoga, ruošdamasis rašyti memuarus apie fašistinę koncentracijos stovyklą Štuthofe, pats yra nusakęs savo kūrybinio sumanymo pobūdį, sąmoningai pasirinktą pasakojimo toną: „Aš noriu parašyti eskizinius portretus apie stovyklą ir apie tą „Dievų mišką“ su užkankintais žmonių lavonais.“ Knyga parašyta taiklia ironijos forma ir su panieka blogio budeliams. Tai beveik koncentracijos stovyklos enciklopedija, kurioje atsispindi visa gama žmogaus jausmų ir darbų nuo blogiausių iki geriausių. Knyga taip pat turi savo vidinę ironijos ir absurdo istoriją. Paradoksalu, bet knyga turėjo laukti Stalino mirties, kad galėtų išvysti dienos šviesą. Rankraštis išgulėjo dešimt metų ir tik 1957 m. išėjo pirmoji knygos laida, kai jos autorius jau seniai buvo miręs.

G. Procuta, „Knyga, prie kurios dar ne kartą sugrįšime“, Lietuvos aidas, 1997, rugsėjo 2Z
 Iš kn.„ Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga“, Vilnius, 2001.

Milžino paunksmė : trilogiška istorijos kronika : trys veiksmai, devyni paveikslai : teksto santrauka ir komentarai : mokymo priemonė / Balys Sruoga ; sudarė Rita Stadalnykaitė. – Vilnius : Naujoji Rosma, 2001 (Vilnius : UAB „Leidybos centras“). – 151, [3] p.

Milžino paunksmė : trilogiška istorijos kronika : trys veiksmai, devyni paveikslai / Balys Sruoga ; tekstą parengė Teresė Gužauskienė. – Vilnius : Baltos lankos, 1995 (Vilspa). – 154, [3] p.

Vaikystėje pamiltos sultingos juodžemio vagos įsirėžė į sielą ne eilinio žmogaus, o didelio poeto, kūrėjo. Visą gyvenimą širdyje nešiota meilė suskambėdavo daugybė kūrybos aspektų, galinga srove prasiverždavo ir lyrikoje, ir dramos veikaluose, ir epe tokiais ir panašiais posmais:

Čia viskas miela širdžiai. Man čionai
Lengviau alsuot. Kalnai, kalneliai, klonys…
Neries bangų švelnioji pyniava…
Prie vieškelio plataus sodeliai vyšnių…
Lakštingalos giesmė alyvų krūmuos…
Net dargana, šalna rudens vėlyvo –
Kaip laimės sapnas Viešpaties paunksmėj.

(Iš kn. „Milžino paunksmė“)
Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Vilnius, 1996.

Aitvaras teisėjas : pjesė ir poemos : vidutiniam ir vyresniam mokykliniam amžiui / Balys Sruoga ; sudarytojas V. Auryla ; iliustravo R. Orentas. – Vilnius : Vyturys, 1987. – 140, [1] p.

Balys Sruoga, apie jį

Balys su savo artimaisiais buvo kuklus, atidus: niekad šiurkštesnio žodžio nepasakys, niekad grubiai ar neteisingai nepasielgs. Ištikimas draugystėje, pirmas padėti nelaimėje, žmonai ir dukrai jis teikė visa, ką gražiausio reiškė savo kūryboje – iki išsižadėjimo. Buvo darbo ir pareigos žmogus, jautęs atsakomybę už visus savo žodžius ir veiksmus.

Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Vilnius, 1996.

Balys Sruoga savo išvaizda, nuotaikomis ir polinkiais buvo darbo žmogus. Ne pramoginis miesto švaistuolis, ne šventadienio lėbautojas. Jis urmu, tiesiog besaikiu godumu nėrėsi į knygų lobius, gaivališkai skendėjo kūrybos užmojuose, uoliu mokslingumu ruošė paskaitas – visa tai jam teikė gyvenimo džiaugsmą ir žmogiškosios būties prasmę.

Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Vilnius, 1996.

BALIO SRUOGOS KŪRINIAI IR LITERATŪRA APIE JĮ
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FONDUOSE:
LITERATŪROS SĄRAŠAS

Komentaras