Skip to content Skip to footer

PAKALNIŠKIS KAZIMIERAS-DĖDĖ ATANAZAS – PROZININKAS, KUNIGAS, REDAKTORIUS

∗1866 m. vasario 22 (10) Gedgaudžiuose (Kretingos r.)†1933 m. liepos 1 Raudėnuose, Šiaulių r. (palaidotas Raudėnų kapinėse). Mokėsi Mosėdžio pradžios mokykloje ir Liepojos gimnazijoje. 1885 m. įstojo į Peterburgo kunigų seminariją.  Pasimokęs Peterburgo kunigų seminarijoje vienus metus, jis 1886 m. persikėlė į Kauno Žemaičių kunigų seminarijos antrą kursą ir 1889 m. ją baigė.
Nuo 1890 m. – vikaras Mosėdyje, nuo 1893 m. – Akmenėje, nuo 1899 m. – Žvingių klebonas. 1916 m. perkeltas į Raudėnus, dėstė tikybą Raudėnų mokykloje, nuo 1927 m. – Telšių vyskupijos garbės kanauninkas. 1933 m. jam paskirta valstybinė pensija.
1888 m. vienas Lietuvos mylėtojų draugijos steigėjų ir aktyvių narių, vėliau vienas Šv. Kazimiero draugijos organizatorių. Dalyvavo draudžiamos spaudos lietuvių kalba platinimo veikloje. 1889 m. Tilžėje padėjo įsteigti žurnalą „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, 1891–1896 m. faktiškai jį redagavo. Pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais: Dėdė Atanazas, Mike Katinėlis, Jurgis Šermunėlis, Tetutė Ona, Petras Zuikis ir kt.
Beletristikos kūrinius spausdino leidiniuose „Draugija“, „Tėvynės sargas“, „Rygos garsas“, „Nedėldienio skaitymas“, „Dirva-Žinynas“, „Šaltinis“, „Karo archyvas“, „Vienybė“, „Viltis“, „Žinyčia“ ir kt. Išleido apsakymų ir apysakų. Publicistikai, beletristikai būdingas sarkastiškas tonas, aštrus polemiškumas ginant krikščionybės principus, didaktizmas.

K. PAKALNIŠKIO KŪRYBA

Ištraukos iš dienoraščio „Rusų vokiečių karo užrašai“ / Kazimieras Pakalniškis. – Iliustr.. – Ištr. iš „Karo archyvas“, 1939, T. 11; 1940, T. 12 – Dienoraščio kalba netaisyta // Šiaulių kraštas. – 2014, birž. 27, priedas „Atolankos“, p. 2, 6.

APIE KAZIMIERĄ PAKALNIŠKĮ

Vanagas,  Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 122.
■ Vaniuchinas, Paulius. Rašytojas kunigas Kazimieras Pakalniškis-Dėdė Antanazas: 150 metų gimimo jubiliejų pasitinkant [žiūrėta 2017-12-01]. Internetinė prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-02-06-rasytojas-kunigas-kazimieras-pakalniskis-dede-antanazas-150-metu-gimimo-jubilieju-pasitinkant/140426