Skip to content Skip to footer

PAŠKŪNAITĖ, LEOKADIJA – PEDAGOGĖ, KRAŠTOTYRININKĖ

*1911 m. sausio 24 d. Žadžiūnų kaime, Šiaulių valsčiuje † 1979 m. rugpjūčio 6 d. Šiauliuose. Palaidota Šiaulių rajono Kairių-Pušyno kapinėse.
Mokėsi Narušaičių pradinėje mokykloje, Šiaulių mergaičių gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Jau buvo išklausiusi visą kursą, bet neišlaikiusi visų egzaminų, dėl materialinių sunkumų nebaigė studijų ir išvyko dirbti. 1932–1933 m. L. Paškūnaitė gyveno tėviškėje, kur subūrė kaimo jaunimą kultūrinei veiklai: Žadžiūnuose organizavo gegužines su vaidinimais, liaudies žaidimais-rateliais. Šiems vaidinimams ji pati kūrė tekstus bei scenarijus. Kaime ji organizuodavo gėlių darželių apžiūras. Mokytojavo Anykščių rajono Vertimų, Pavarių ir Čekonių pradinėse mokyklose. Vėliau dirbo mokytoja Rokiškio rajono Pandėlio progimnazijoje, Šiaulių 2-ojoje vidurinėje mokykloje. L. Paškūnaitė nuo 1952 iki 1966 metų, t. y. iki išėjimo į pensiją, dirbo Šiaulių vaistų sandėlio 1-ajame skyriuje sąskaitininke. Visą gyvenimą domėjosi kraštotyra: rinko tautosaką, atsidėjo etnografiniam darbui. Nuo 1966 m. pradėjo rinkti kalbinę bei etnografinę medžiagą. Ji parengė „Žadžiūnų tarmės žodyną“ (per 7000 žodžių), surinko apie 1500 frazeologizmų, užrašė per 1700 liaudies kūrinių: dainų, žaidimų, pasakų, mįslių. Aprašė Šiaulių ir Radviliškio apylinkių Užgavėnių papročius. Surinktą kraštotyrinę medžiagą perdavė profesorei dr. V. Zaborskaitei, Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos ir Lietuvių literatūros institutams, Vilniaus Valstybinio universiteto bibliotekai.

APIE L. PAŠKŪNAITĘ

Leokadija Paškūnaitė: Anykštėnų biografijų žinynas [žiūrėta 2019-06-14]. Internetinė prieigahttp://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=2362
■ Rulinskas, Liudvikas. L. Paškūnaitė – mokytoja, kraštotyrininkė, Šiaulių vaistų sandėlio buhalterė [žiūrėta 2019-06-14]. Internetinė prieiga: http://www.snaujienos.lt/index.php/kultura-ir-pramogos/31853-l-paskunaite-mokytoja-krastotyrininke-siauliu-vaistu-sandelio-buhaltere
■ Rulinskas, Liudvikas. L. Paškūnaitė – mokytoja, kraštotyrininkė, Šiaulių vaistų sandėlio buhalterė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2016, rugs. 29, p. 8.