Skip to content Skip to footer

ŠLIŪPAS, JONAS – LITERATŪROS ISTORIKAS IR KRITIKAS, PUBLICISTAS

…Žinojimas istorijos tautos, nors apčiupoms, pakursto žmones į didelį darbštumą.
Žmonija išgis, kada mylėdamiesi broliškai, ieškos sau laimės, taisydami laimę kitiems, kada vieni guldys galvą už gėrį kitų; kada per meilę įsigyvens žmonijoje vienybė, lygybė, brolystė…
/Jonas Šliūpas/

*1861 m. kovo 7 Rakandžiuose, Šiaulių r. † 1944 m. lapkričio 6 Berlyne, 1948 m. palaidotas Čikagoje, JAV. Gydytojas, filosofas, Lietuvos politinis, visuomenės veikėjas. 1880–1882 m. studijavo Maskvos, Sankt Peterburgo universitetuose. 1884 m. išvykęs į JAV, baigė medicinos studijas, dirbo gydytoju, 1891m. įgijo medicinos daktaro laipsnį.
Grįžęs į Lietuvą mokytojavo Šiaulių berniukų gimnazijoje, 1926 m. įsteigė „Titnago“ spaustuvę, kuriai bankrutavus, persikėlė į Kauną ir dėstė Lietuvos valstybiniame universitete. 1883–1884 m. redagavo laikraščius: „Aušra“ (1883–1884 m., vienas jo steigėjų), „Unija“ (1884–1885 m.), „Lietuviškas balsas“ (1885–1889 m.), žurnalus: „Apšvieta“ (1892–1893 m.), „Nauja gadynė“ (1894–1896 m.) ir kitus. Išleido istoriografinį veikalą „Lietuviškieji raštai ir raštininkai“ (1890). 1919–1920 m. – Lietuvos Respublikos atstovas Latvijoje ir Estijoje. 1933–1938 m. – Palangos miesto burmistras. Parengė publikacijas medicinos, kultūros, visuomeninio ir politinio gyvenimo klausimais. 1944 m. emigravo į Austriją.

J. ŠLIŪPO KŪRYBA

Aš ir Lietuva. – New York, 1885.
Išganymas vargdienio. – 1886.
Malinauskaitė-Eglė Liudmila. Abėcėlė ir taip mokintuvė dėl vaikų. – Tilžė: Kaštu ir sp. Mikšo, 1886.
Keli žodžiai apie auginimą. – Naujorkas, 1886, 40 p.
■ Guckovas Karlas. Patkulis : politiška tragedija penkiuose veiksmuose / pagal Karlo Guckovo veikalą, lietuviškai parašyta Jono Šliūpo. – Naujorkas: „Lietuviškojo balso“ spaustuvė, 1887.
Lietuviškieji raštai ir raštininkai. – Tilžė: kaštais Baltimorės M.D.L.M. draugystės [O. von Mauderodės sp.], 1890.
■ Burba A. Bestiality of the Russian czardom toward Lithuania. – Baltimore, Md.: The Lithuanian Society of Sciences and Arts, 1891.
■ Most Johann. Dievas, dangus ir pragaras : atsišaukimas į dievočius ir netikius / vertė J. Šliūpas]. – Varšuvoje : spausdinta pas Marijona Krasavske, kaštais Baltimorės parapijonų, 1893.
Nusidavimai iš būrų maištų Vokietijoje nuo metų 1493-1526 : istoriškas pažvilgys į padėjimą to laiko prastų žmonių išlygas. – Kaunas : kaštais švento Dzidoriaus draugystės, 1893 (Kaunas : spausdinta pas Marijoną Zalevską).
■ Biedron Jan. Apie pakraikas / vertė J. Šliūpas. – Tilžė:spausdinta pas Otto v. Mauderode, 1894.
Tikyba ar mokslas? : tyrinėjimai tikėjimiški, moksliški ir draugijiškai politikiški / surankioti per Dr. J. Šliūpą ir išleisti per M. Jankų. – Bitėnai: spausdinta pas M. Jankų, 1895, 131 p.
■ Notovičius Nikolajus. Gyvenimas Jėzaus Kristaus : pagal naujausius ištyrinejimus surašytas / iš anglų kalbos sutrumpintai išvertė J. Šliūpas]. – 1896.
Išganymas vargdienio. – Baltimore, Md.: spausdinta spaustuvėje „Kardo“, 1897, 50 p.
Lietuvystės praeitis, dabartis ir ateitis / istoriškai sociologiškas piešinys Jono Šliūpo.–
■ Fekenštetas Edmundas. Mitai, pasakos ir legendos žemaičių / iš vokiečių kalbos išvertė dr. Jonas Šliūpas. – Plymouth, Pa.: kaštu ir spaustuvėje Juozo Paukščio, 1897-[1900].
Lietuvių protėviai Mažojoje Azijoje, nuo senovės iki jie pateko po valdžia persų. – Chicago (Ill.): Spauda „Lietuvos“, 1899.
■ Latvių tauta, kitąkart ir šiandien : [istorinė apybraiža]. – Plymouth (Pa.): kaštai ir spauda „Vienybės Lietuvninkų“, 1900.
Tikyba ar mokslas? : tyrinėjimai tikėjimiški, moksliški ir draugijiškai politikiški / surankioti per Dr. J. Šliūpą (2 laida). – Chicago, Ill.: spauda „Lietuvos“, 1901.
■ Biūchneris, Liudvigas. Spėka ir medžiaga, arba Principai prigimtinio surėdymo visatos, drauge su morališku mokslu, ant anų paremtu / išvertė dr. Jonas Šliūpas. Kaštais dr. Šliūpo ir draugų, 1902.
Maskolių naguose : tikras atsitikimas / atpasakotas Dr. J. Šliūpo. Plymouth (Pa.): spauda „Vienybės Lietuvninkų“, 1904.
Būrų maištai Vokietijoje (1493-1526) : istoriškas pažvilgys į padėjimą to laiko prastųjų žmonių išlygas. – Bitėnai : spauda ir uždėtuvė M. Jankaus, 1904.
■ Kropotkinas Petras. Herbertas Spenceris : trumpa peržvalga jo filosofijos / išvertė dr. J. Šliūpas. – Plymouth (Pa.): spauda „Vienybės Lietuvninkų“, 1904.
Pradinis mokslas angliškos kalbos. – Bitėnai: Spausdinta pas M. Jankų, 1904.
Lietuvių tauta senovėje ir šiandien, T1. – Plymouth (Pa.): spauda ir kaštai „Vienybės Lietuvninkų“, 1904.
■ Lietuvių tauta senovėje ir šiandien, T2. – Plymouth (Pa.): spauda ir kaštai „Vienybės Lietuvninkų“, 1905.
■ Čackis Tadeušas. Lietuvių tauta senovėje ir šiandien, T3 : Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569-1795 m.). Lietuviškasis statutas Zigmanto I / iš lenkų kalbos išvertė dr. Jonas
■ Faure Sebastien. Dievo piktadarystės / išvertė dr. Jonas Šliūpas.– Plymouth (Pa.): spauda „Kovos“, 1905.
Tikri ir netikri šventieji : paveikslėliai iš gyvenimo kankintinių ir kankintojų.–  Chicago, Illinois: Spauda „Lietuvos“, 1907.
Lietuviai! Ar gerais keliais žengiame priekin? : nuoširdus atsiliepimas į lietuviškąją visuomenę /dr. Jono Šliūpo. – Shenandoah (Pa), 1907.
Koks privalo būti vaikų auginimas ir auklėjimas? – Chicago, Ill.: spauda „Lietuvos“, 1908.
Kiek senovės graikai ir romėnai prisidėjo pastūmėjimui gamtos mokslų priekin?–  Chicago, Ill.: turtu ir spauda „Lietuvos“, 1909.
Mažoji arba Prūsiškoji Lietuva 19-tame šimtmetyje. – Chicago, Ill.: „Lietuvos“ spauda, 1910.
Lithuania in retrospect and prospect. – New York: The Lith. Press Assoc. of America, 1915.
Kunigas Vladislavas Dembskis: jo gyvenimas, raštai ir darbai. – Scranton, Pa.: Jonas Šliūpas (New York, N.Y.: „Tėvynės“ spauda), 1916.
Lietuvos laisvė. – Brooklyn, N.Y: Spauda „Vienybės Lietuvninkų“, 1917.
Litauen und die Litauer : Einführende Betrachtungen = Lietuva ir lietuviai: pasvarstymai. – Stuttgart: J. Schrader Verl.-Buchh., 1917.
Šis-tas iš pasaulinės prekybos istorijos / straipsnių rinkinys parūpintas Jono Šliūpo. – Biržai: Biržų sp, 1922.
„Aušra“ : paskaita laikraštininkų kursuose Kaune 1922 m. VIII-3 ir 4 d. : „Aušros“ 40 m. sukaktuvėms paminėti. –  Kaunas: Š. Levi spaustuvė, 1923.

∗∗∗

Rinktiniai raštai / Jonas Šliūpas. – Vilnius: Vaga, 1977. – (Lituanistinė biblioteka).

APIE J. ŠLIŪPĄ

Brikas, Algimantas. Atidengtas paminklas aušrininkui Jonui Šliūpui. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2004, rugp.2, p. 1, 4.
Kaluškevičius, Benjaminas.  Šliūpas Jonas.  – Iliustr. // Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. – Vilnius: „Diemedžio“ draugija, 2014.
Šniukas, Domijonas. Trumpa Jono Šliūpo gyvenimo ir darbų apžvalga. – Faks., iliustr. // Gruzdžiai. – D. 2, p. 955–973.
Raguotis, Bronius. Jonas Šliūpas ir „Aušra“. – Faks., portr. – Bibliogr. išnašose // Gruzdžiai. – D. 2, p. 947–954.
Jonas Šliūpas: bibliografinė rodyklė / Šiaulių rajono centrinė biblioteka; sudarė: R. Nesavaitė. – Šiauliai, 1991 (Šiaulių rajono centrinė biblioteka). – 81 lap., [7] iliustr. lap.