Skip to content Skip to footer

TREČIOKAS, ANTANAS – VISUOMENĖS VEIKĖJAS

Naujas paveikslėlis∗1886 spalio 20 Svėdasų parapijoje †1944 sausio 1 Gruzdžiuose (Šiaulių r.). Farmacininkas, visuomenės veikėjas, švietėjas. 1905 m. A. Trečiokas dalyvavo revoliuciniame sąjūdyje, platino atsišaukimus ir proklamacijas. Carinės valdžios persekiojamas, pasitraukė į Rusiją. 1910 m. Kazanės universitete jis baigė vaistininkų padėjėjų kursus, dirbo vaistinėse. 1918 m. atsikėlė į Gruzdžius. Atidarė nuosavą vaistinę, įsteigė viešą knygyną, įkūrė dainos ir scenos draugiją „Kanklės”, veikusią iki 1925 m., jai pirmininkavo, įsteigė vakarinius kursus suaugusiems. Padedamas brolio mokytojo Jono, ruošė vaidinimus ir koncertus. 1918 m. pastatė Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio pjesę „Tadas Blinda“, 1919 m. – Aleksandro Fromo-Gužučio „Poną ir muzikus“. 1919 m. buvo Gruzdžių valsčiaus valdybos pirmininku, Gruzdžių šaulių būrio valdybos pirmininku, organizavo vietos gyventojus kovai su bermontininkais. 1922 m. inicijavo ugniagesių draugijos steigimą ir jai vadovavo. A. Trečiokas – daugelio kooperatinių ir visuomeninių organizacijų narys, 1919 m. įsteigė vartotojų kooperatyvą „Artojas“. Rašė korespondencijas „Vilniaus žinioms”, „Lietuvių ūkininkui“, „Šiaulių naujienoms“. 1936 m. perdavė valsčiaus bibliotekai apie 400 įvairių miestelio kultūrinių organizacijų dokumentų ir per 200 asmeninės bibliotekos knygų (deja šis brangus turtas per Antrąjį pasaulinį karą ir sovietmetį žuvo).

APIE A. TREČIOKĄ

Gruzdžiai. —Vilnius,1999, p. 411.
Gruzdžiuose – atminimo lentelė Antanui Trečiokui. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2019, kovo 2, p. 2.
Kielienė, Ramutė. Gruzdžių vaistinei – 120 metų. – Iliustr. // Lietuvos farmacijos žinios. – 2008, Nr. 6, p. 34–35.
Šniukas, Domijonas. Didysis visuomenininkas Antanas Trečiokas: [biografija]. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Gruzdžiai / [vyriausiasis redaktorius sudarytojas Damijonas Šniukas]. – Vilnius: Versmė, 2009-2010. – D. 2, p. 1051–1053.