Skip to content Skip to footer

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

RUGSĖJIS

1 d. – Mokslo ir žinių diena.
2 d. – Baltijos jūros diena.
8 d. – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena). Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena. Tarptautinė raštingumo diena.
22 d. – Baltų vienybės diena. Saulės mūšio pergalės diena.
23 d. – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.
28 d.
Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena.

***
1988 m. rugsėjis
Įsteigta Šiaulių rajono invalidų draugija.
Leninietis. –1988, rugs.20.
1793 m. rugsėjo 2 d.
Jekaterina II Šiaulių ekonomiją kartu su miestu dovanojo savo favoritui grafui Platonui Zubovui.
Kryževičius V. Lietuvos privilegijuoti miestai. –Vilnius,1981, p. 135.
1863 m. rugsėjo 7 d.
Sukilėliai aplankę Varputėnų dvarą, nusavino 3 arklius.
Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 4, p. 470.
1908 m. rugsėjo 20 d.
Tyrelkuose,
Šiaulių aps. gimė Ignas PETRAUSKAS, ekonomistas, visuomenės veikėjas. 1936 m. VDU (Vytauto Didžiojo universitetas) baigė ekonomikos mokslus. Ateitininkas, korporacijos „Justitia“ vienas steigėjų, Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos valdybos narys. Iki 1940 m. Finansų ministerijos bankų ir kredito kooperatyvų revizorius. Priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. apsigyveno JAV, Čikagoje. Aktyviai įsitraukė į BALFo (Bendras Amerikos lietuvių fondas) veiklą. Nuo 1975 m. dienraščio „Naujienos“ bendradarbis. 1976–1978 m. Amerikos 200 metų minėjimo lietuvių organizacinio komiteto administratorius. 1978–1985 m. – Lietuvos darbo federacijos atstovas VLIKo (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas) taryboje, nuo 1990 m. šios federacijos pirmininkas. JAV lietuvių bendruomenės Bridgeporto apyl. vienas steigėjų ir pirmininkas. Įvairiais lietuviams rūpimais klausimais rašė „Laisvojoje Lietuvoje“ ir „Naujienose“. Mirė 1997 04 21 Čikagoje (JAV).
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 104–105.
1948 m. rugsėjo 22 d.
Dirgėluose(Šilalėsrj.) gimė Marija JURGELEVIČIENĖ, poetė. Už poezijos rinkinį „Dvišalis eismas“ paskirta Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. –Vilnius, 1987, p.373.
1928 m. rugsėjo 26 d.
Pabalvėje
gimė Stasė MIKALAUSKIENĖ, ekonomistė. Parašė knygų žemės ūkio klausimais.
TLE. – Vilnius,1987, p.79.
1898 m. rugsėjo 27 (15) d.
Suginčiuose (Molėtų r.) mirė Juozapas LIDEIKIS, kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Gimė 1858 12 12 (30) Ražuose (Šiaulių r.).
(Plačiau >>Gruodis).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. –Vilnius,1987, p.97.
Lideikis Juozapas, kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas [žiūrėta 2017-12-12]. Internetinė prieiga: https://www.moletai.rvb.lt/lt/kra%C5%A1tie%C4%8Diai/443-lideikis-juozapas,-kunigas,-poetas,-draud%C5%BEiamosios-lietuvi%C5%A1kos-spaudos-platintojas
1933 m. rugsėjo 29 d.
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo  bažnyčią iškilmingai konsekravo Telšių vyskupas Justinas Staugaitis. Dabartinė bažnyčia statyta 1927–1933 m.
Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 4, p. 454.
Kiriliauskas, Jonas. Kuršėnų bažnyčios statyba ir klebonas Vaclovas Dambrauskas [žiūrėta 2017-12-12]. Internetinė prieiga:  http://www.skrastas.lt/?data=2013-07-01&rub=1146671142&id=1372230862&pried=2013-06-28

Komentaras